«KINDERGARDENSَ HAMISHE BAHAR»شیراز ،خیابان برق پلاک 19 ، 3-2334042

 سلام  و صد سلام به همه عزیزان و عذر خواهی از اینکه تاخیری در

ثبت مطالب و اطلاع رسانی مهد پیش آمد و مژده به همه عزیزان به

زودی زوووووووووووووود سیستم آنلاین راه اندازی و اطلاع رسانی

می گردد                              

     از صبر و همراهیتان بی نهایت سپاسگذارم .

+ نوشته شده در  دوشنبه 5 دی1390ساعت 7:3 بعد از ظهر  توسط موسس | 

مادران و پدران عزیز

 

آغاز بهار دانش و پرورش بر شما و

نوگل زندگیتان مبارک باد

 

مدیریت و کارکنان همیشه بهار

+ نوشته شده در  شنبه 2 مهر1390ساعت 10:2 بعد از ظهر  توسط موسس | 
مهدکودک به چه دردی می خورد؟
بسیاری از مادران وپدران باشنیدن اسم مهدکودک یاد والدین کارمند می افتندوتصور می کنندمهدکودک جایی است که می توانند فرزندانشان را برای چند ساعت به افرا دی بسپارند وخودشان به کارشان برسند.اما در یک کلام باید گفت مهدکودک صرفا جایی نیست که سرپرستی کودکانتان را بپذیرند بلکه جایی است برای آموزش واجتماعی شدن او.
در گفت وگو با خانم دکتر سیمافردوسی پور،روانشناس وعضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی ،کوشیده ایم در این خصوص اطلاعات بیشتری کسب کنیم(منبع آوا )
                                         تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
           
 خانم دکتر!شماسپردن کودکان به مهدکودک را تایید می کنیدیا خیر؟
بهتر است کودکان تا پایان 2سالگی در محیط خانواده ونزد والدین خودباشند.احساس امنیت روانی اولیه و وابستگی های عاطفی بایدبه صورت صحیح وطبیعی در خانواده شکل بگیرد . از این سن به بعد کودکان به تجربه های اجتماعی نیز نیاز دارند.ارتباط با همسالان وآموختن بسیاری از مفاهیم رامی توان از طریق اجتماع وهمسالان برای فرزندان مهیا کرد.رشداجتماعی کودک، نحوه ارتباط با دیگران ویادگیری زبان ودرک مفاهیم کلامی وغیرکلامی دریک مهدکودک خوب که از معیارهای لازم برای رشداجتماعی وکلامی کودکان برخوردار باشد،ضروری به نظر می رسد.در یک مهدکودک برنامه کودکان ازنظم خاصی برخوردار می شود.برنامه خواب وخوراک آنها به طورمنظم از قاعده خاصی پیروی می کند.همچنین آموزش بسیاری از مطالب که ممکن است مادر،در منزل به صورت پراکنده یابه طورغیرعلمی به فرزندش بیاموزد،درمهدکودک به صورت منظم وروشمند درجمع وبه صورت گروهی آموخته می شود.به طور کلی کودک دراین مرحله برای سال های آینده که باید ساعت های بیشتری راازخانه دور باشد،آماده می شود
                                    تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
 چراباید فرزندانمان رابه مهدکودک بفرستیم؟
کودکانی که به مهدکودک می روند،زمینه رشداجتماعی شان فراهم می شودودرتعاملات اجتماعی شکل می گیرند.بسیاری از رفتارهایی که کودکان در خانه نیاموخته اند،درجای دیگری به نام مهدکودک می آموزند.رفتارهای منفی یارفتارهایی که چندان مثبت یا جامعه پسند نیستند،درمهدکودک کم رنگ می شوند.به این ترتیب کودکان مجموعه ای از رفتارها واطلاعات مفیدی را در مهدکودک می آموزندوازطرف دیگررفتارهای بدی که آموخته انددرمهدکودک باروش های خاصی که وجوددارد ،تعدیل می شوند.رشدکلامی درمهدکودک اهمیت زیادی دارد.تحقیقات نشان می دهد کودکانی که به مهدکودک رفته اند،درمقایسه با کودکانی که به مهدنرفته اند،ازواژه های بیشتری استفاده می کنندونحوه ارتباطشان با دیگران دیگران راحت تراست،بنابراین یک مهدکودک خوب بامعیارهای بهداشتی وتربیتی قابل قبول تاثیرزیادی دررشدروانی کودک دارد.
                                              تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
         
  چه تحقیقاتی درمورد مهدکودک فرزندمان بایدانجام دهیم؟
درمهدکودک ،مربیان وظیفه بسیارمهمی برعهده دارند.زیرا نقش جانشین مادررابرای کودک ایفامی کنندوباتوجه به این تعریف،مربی باید بتوانداضطراب کودک را تخفیف بدهدوبه اوامنیت بدهدواورا کنترل کند.بنابراین لازم است درباره شخصیت ونحوه رفتار مربیان واینکه تاچه حدی قادر هستندنقش جایگزین مادررا ایفاکنند،تحقیق کنیم.خلاصه اینکه اگرمهدکودکی دارای ویژگی های لازم باشدوتنهاازکودک نگهداری نکند،بلکه به نیازهای اوتوجه داشته باشدورشد کودک وشرایط فردی اورادرنظربگیردودرباره برنامه خواب ،بازی ،تغذیه،استراحت کافی وفعالیت هایی که متناسب سن کودک باشد،تدابیرلازم اندیشیده باشدومحیط امنی برای کودکان ایجادکند،می توان پیشنهادکردکه والدین حتمافرزندشان رابه چنین مهدکودکی بسپارند
                                             تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
   والدین کودکانی که به مهدکودک می روندباید چه نکاتی را رعایت کنند؟
والدین این کودکان بایدفرزندشان رابه موقع ازمهدکودک تحویل بگیرند.اگرکودک مدتی را درمهدچشم به راه آمدن والدین بماند،دچارنوعی هیجان می شودکه برایش آزاردهنده است وشایدبه این فکربیفتدکه فراموشش کرده اندودیگردنبالش نخواهندآمد.این نگرانی کودک اهمیت زیادی داردوبایداز بروز آن جلوگیری کرد.بنابراین باید کودک رابه موقع به مهدبسپاریم وبه موقع اورا تحویل بگیریم.تمام کودکان درابتدای رفتن به مهدکودک قدری اظهارناراحتی می کنند.درچنین صورتی باکمک مربیان وروش های صحیح رفتاردرمانی می توان این کودکان راآماده کرد وآنهارا راضی کردکه چندساعتی ازمادرخوددورباشند.رفتن کودکان به آمادگی نیز بسیارمهم ودرمراحل رشدکودک بسیارموثراست واورابرای ورودبه دبستان آماده می سازد.کودکانی که دوره آمادگی راگذرانده اندبرای ورودبه دبستان بسیارمهیاترهستندوآموزش های رسمی و غیررسمی که برایشان درنظرگرفه شده به رشداجتماعی ومهارت های حرکتی آنها کمک بسیارزیادی خواهدکرد
                    تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
                                                                تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
+ نوشته شده در  دوشنبه 31 مرداد1390ساعت 11:29 بعد از ظهر  توسط موسس | 

1-توانایی انجام محاسبات عددی 

 2- پرورش نظم فکری و درست اندیشیدن 

 3-توانایی محاسبات ذهنی ، حدس و تخمین 

 4- کمک به درس های دیگر  

 5-درک محتوای ریاضی مسائل و به قالب ریاضی در آوردن و حل آن ها  

 6-به کارگیری راه حل مسائل

 7-پرورش ذهن خلّاق وآزاد و جلو گیری از تعصب

 8-زبان آموزی وگسترش دامنه لغات ریاضی 

+ نوشته شده در  شنبه 29 مرداد1390ساعت 10:16 قبل از ظهر  توسط موسس | 

پدران و مادران عزیز:

 قانون ریاضی همیشه ثابت است و استثنا وجود ندارد .حل مسائل مربوط به محاسبات عددی به شکل ذهنی به اهداف این دوره مربوط نیست . کودک در این دوره اجزای یک کل را به طور متناسب وهماهنگ ترسیم نمی کند مثلا ساقه درخت  با شاخه  تناسب ندارد . این نوع رفتار مربوط به عدم هماهنگی در تجسّم ذهنی است که یکی از ویژگی های رشدی کودکان دوره پیش دبستانی است . ریاضی ذهنی ترین علوم است و درنتیجه باید با تجارب مناسب عینی همراه گردد تا برای کودک قابل فهم و درک باشد .قضاوت کودکان در این دوره با توجه به ظاهر اشیاء و برپایه یک ویژگی صورت می گیرد . برای  نمونه ، از دو خط کش هم اندازه آن یکی که به طور عمودی قرار گرفته را بلند تر می داند .

+ نوشته شده در  شنبه 29 مرداد1390ساعت 10:12 قبل از ظهر  توسط موسس | 
پدران و مادران مهربان در همیشه بهار

*جلسات رفتار درمانی-بازی درمانی جهت نوآموزان توسط متخصصین بصورت رایگان

*  کلاسهای آموزشی و مشاوره جهت اولیا بصورت گروهی و انفرادی توسط متخصصین بصورت رایگان

*تدوین فصلنامه وماهنامه های آموزشی مطابق با رشد ذهنی و پرورش خلاقیت کودکان

*دارای متدهای نوین آموزشی و پرورشی مطابق با استاندارد های روز دنیا ( play learn and grow together )

*دارای CD های آموزشی-خلاقیت-سرگرمی-کارتون و . . .

*پیش بینی کتابخانه مجهز به انواع کتابهای روانشناسی،داستانی،آموزشی،و . . .

*برگزاری مراسم های ملی - مذهبی و انواع جشن ها

*برگزاری اردوهای متنوع با حضور والدین گرامی

*تنظیم برنامه غذایی زیر نظر کارشناس تغذیه

 

+ نوشته شده در  جمعه 28 مرداد1390ساعت 9:4 بعد از ظهر  توسط موسس | 
 

پدران ومادران گرامی در"همیشه بهار"

با ما باشید که همراهتان هستیم.

از ۶ ماهه تا ۶ ساله

مقدمتان گلباران

+ نوشته شده در  سه شنبه 25 مرداد1390ساعت 3:14 بعد از ظهر  توسط موسس | 

با نام خالق بهاری ترین ها 

امروزه اهمیت و ضرورت دوره مهد کودک و پیش دبستانی و تاثیر آن درموفقیت کودک در سالهای تحصیلی بعدی خصوصا آمادگی کودک برای ورود به دبستان بر کسی پوشیده نیست و این مهم زمانی خود را بیشتر نشان می دهدکه کودک در یک محیط آموزشی مطلوب (آموزش همگام با بازی)با توانایی هاو ویژگی های سنی ۰ تا ۶ ساله توسط مربیان کار آزموده قرار گیرد.

مراحل ثبت نام

مرحله اول: مراجعه به مهد کودک وآشنایی با امکانات،برنامه ها، خدمات و... 

 مرحله دوم: دریافت راهنمای ثبت نام،مطالعه وپاسخ به پرسشنامه های آن

مرحله سوم: تهیه مدارک ثبت نام ومراجعه به پزشک جهت دریافت گواهی صحت وسلامت کودک وانجام آزمایش های طبی

نکته:دریافت گواهی صحت وسلامت بسیار ضروری است ،هنگام مراجعه به پزشک کارت واکسیناسیون کودک را نیز همراه داشته باشید تا توسط پزشک کنترل شود ،همچنین از پزشک تقاضا شود با دقت کودک را معاینه کرده ودر صورت نیاز کودک به مراقبت های ویژه ویا مصرف داروی خاص حتما موارد را به مهد کودک اعلام نمایید

مدارک مورد نیازجهت ثبت نام :

1-فتوکپی شناسنامه والدین و کودک همراه با اصل آن

2- فتوکپی کارت واکسیناسیون همراه با اصل آن

3-گواهی پزشک مبنی بر صحت وسلامت کودک

4- نتیجه آزمایش طبی در خصوص آزمایش انگل

5-شش قطعه عکس

6- تکمیل وتحویل پرسشنامه ها و پرونده کودک

7-فیش پرداخت شهریه کودک

اکنون که میخواهید گل زندگیتان را به ما بسپارید تقاضامندیم به منظور توجه بهتر به کودکتان وایجاد زمینه ای برای جذب راحت فرزندتان در مهد بدون وارد آمدن کمترین فشار روانی به او،مطالب زیر را به دقت مطالعه نموده وآنها را به اجرا درآورید.

 1- در مورد خصوصیات وکارهایی که در آن انجام میشود با کودک صحبت کنید ودر این زمینه قصه هایی برای او بخوانید.هرقدر کودک را با قصه وداستان به طور غیر مستقیم به مهد علاقه مند کنید بهتر است.

 2- علت سپردن کودک را به مهد برای او توضیح دهید. 

 3- از یک ماه قبل خواب او را تنظیم کنید تا برهم خوردن زمان خواب کودک سبب بی علاقگی او به مهد نشود.

 4- با کودک در انتخاب مهدکودک مشورت کنید.(البته کودکانی که بیش از سه سال دارتد)

 5- برای آشنایی با مربیان ومسئولین مهد کودک وقت کافی در نظر بگیرید،در این فاصله کودک شما با تناوب با محیط مهدکودک آشنا می شود.

 6- پس از ثبت نام وطی مراحل اولیه در روزهای نخست بیش از دو تا سه ساعت کودک را در مهد تنها نگذارید.

 7- در روزهای اول کودک را وقتی خودش از خواب بیدار میشودوروحیه خوبی دارد به مهدکودک بیاورید.زیرا کودکان بیشتر صبحها بعد از خواب احساس ناامنی می کنند.هم چنین کم خوابی خود عامل موثری در عدم پذیرش مهد از سوی کودک است.

 8- در صورت نیاز به سرویس رفت وآمد،طوری برنامه ریزی کنیدتا کودکتان به سرویس عادت کند.حداقل یکی دوبار به همرام او با سرویس رفت وآمد کنید.

 9- به کودکان اجازه دهید مسایل درونی خود را برای شما بازگو کندتا از این طریق از کشمکش های درونی اش کاسته شود.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 25 مرداد1390ساعت 3:3 بعد از ظهر  توسط موسس | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
" همیشه بهار "با کادری مجرب و تحصیل کرده در کنار مسئولان آموزشی و تربیتی توانمند و فعال همراه با ارائه کاملترین و بهترین برنامه های آموزشی و پرورشی نوید بهترین ها را دارد!

پیوندهای روزانه
مرا در شعرهایم چستجوکن
سازمان بهزیستی کشور
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
دی 1390
مهر 1390
مرداد 1390
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM